piątek, 16 stycznia 2015

Karta Dużej Rodziny

Mając na względzie pomoc rodzinom, również tym wielodzietnym, które mają słabszy budżet przeznaczony na rozrywki i zajęcia kulturowo-społeczne przypominamy, że pomocna jest tu Karta Dużej Rodziny, w ramach której można korzystać z rozmaitych ulg i zniżek. Zanim jeszcze wybudujemy razem miejsce, w którym będzie miejsce dla całych rodzin, żłobek dla dzieci, Centrum Opiekuńczo-Rozwojowe im. Św. Józefa (które możecie wspierać klikając w ten link i przekazując kilka groszy na budowę Centrum) - zobaczcie, co oferuje Karta Dużej Rodziny w przestrzeni miejskiej w całej Polce:

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to funkcjonujący od 16 czerwca 2014 r. system zniżek dla rodzin wielodzietnych.

O przyznanie Kart mogą ubiegać się rodziny, które utrzymują co najmniej trójkę dzieci (dotyczy to również rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka) – niezależnie od dochodu.

Do otrzymania Karty Dużej Rodziny uprawnieni są członkowie rodziny wielodzietnej:
- rodzice mający na utrzymaniu co najmniej troje własnych dzieci,
- małżonkowie rodziców, mających na utrzymaniu co najmniej troje dzieci,
- dzieci pozostający na utrzymaniu rodziców – do ukończenia 18. roku życia lub do ukończenia 25. roku życia, jeżeli pobierają naukę w szkole lub szkole wyższej,
- dzieci pozostający na utrzymaniu rodziców – bez względu na wiek, jeżeli legitymują się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Kto może złożyć wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny?
Z wnioskiem może wystąpić w imieniu członków rodziny wielodzietnej członek tej rodziny posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który oświadczy, że jest umocowany do złożenia wniosku oraz do odebrania Karty w imieniu członków rodziny wielodzietnej.

Gdzie można złożyć wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny?
Wnioski można składać w poniedziałki od 7.30 do 17.00, a od wtorku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 w Wydziale Polityki Społecznej przy ul. Rynek 1, p. 812 (VIII piętro, tel 32 25 93 084).

Wniosek_KDR.pdf
Oświadczenie rodzica.doc

Oświadczenie o kontynuowaniu nauki.doc

Jakie dokumenty należy okazać przy składaniu wniosku?
Składając wniosek o przyznanie Karty, przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo do przyznania Karty, w szczególności:

1) rodzice – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;

2) małżonkowie rodziców – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;

3) w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lubdokument potwierdzający tożsamość;

4) dzieci niepełnoletnie, uczące się w szkole, którą ukończą po 18. roku życia - akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;

4) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;

5) dzieci, które legitymują się orzeczeniem o niepełnosprawności z terminem ważności po ukończeniu 18. roku życia lub bezterminowym – dokument potwierdzający tożsamość oraz właściwe orzeczenie;

6) dzieci do ukończenia 18. roku życia, pozostające w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

7) dzieci powyżej 18. roku życia, pozostające w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.


Na jak długo przyznawana jest Karta Dużej Rodziny?
Karta Dużej Rodziny jest wydawana:
- rodzicom – bezterminowo,
- dzieciom – do ukończenia 18. roku życia lub na okres pobierania nauki w szkole/szkole wyższej, nie dłużej niż do ukończenia 25. roku życia, a w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka – również na okres umieszczenia ich w tych rodzinach,
- dzieciom pełnoletnim, legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności – na okres ważności orzeczenia.

Karty Dużej Rodziny są wydawane bezpłatnie (w razie zniszczenia, zgubienia lub kradzieży można złożyć wniosek o wydanie duplikatu Karty w cenie 9,21 zł za sztukę).

Jakie uprawnienia przysługują posiadaczom Karty Dużej Rodziny?
Aktualny wykaz ulg dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny można znaleźć pod adresem:https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/uprawnienia?dzial=pliki

Szczegółowe informacje na temat programu rządowego dla rodzin wielodzietnych można znaleźć na stronie rodzina.gov.pl (zakładka „duża rodzina").

Karty uprawniają do ulgi na przejazdy kolejowe: 37% na bilety jednorazowe i 49% na bilety miesięczne. Ponadto posiadacze kart korzystają z ulgi w opłatach za wydanie paszportu (50% rodzice, 75% dzieci), a także przysługuje im bezpłatny wstęp do Parków Narodowych.


Karta Dużej Rodziny w liczbach (stan na 5 stycznia 2015 r.)

Liczba rodzin mieszkających w Katowicach, które korzystają z Karty Dużej Rodziny: 440

Liczba wydanych kart: 2272

Ponadto od 1 września 2014 r. na terenie województwa śląskiego osoby posiadające ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny mogą również korzystać z ulg i uprawnień oferowanych przez partnerów projektu Samorządu Województwa Śląskiego „Śląskie dla rodziny".

Wykaz ulg i uprawnień jest dostępny pod adresem:http://www.slaskiedlarodziny.pl/baza-ulg-i-uprawnien

Szczegółowe informacje na temat projektu można znaleźć na stronieslaskiedlarodziny.pl.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz